A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Komrad d.o.o Bihać

Javno komunalno preduzeće


Osnivač JKP "Komrad" d.o.o Bihać je Općinsko vijeće općine Bihać.

Organizovanje u Javno komunalno preuzeće ''Komrad'' d.o.o. Bihac, nastalo je od Radne organizacije ''Komunalno'' Bihać sa OOUR-a, ''Vodovod i kanalizacija'' i OOUR-a ''Čistoća'' Bihać, a na osnovu Odluke o osnivanju SO-e Bihać od 31.10.1989.godine.

Odlukom o statusnoj promjeni JKP ''Komrad'' Bihać Općinskog vijeća općine Bihać od 10.07.2003.godine u JKP ''Komrad'' Bihać izvršena je statusna promjena podjelom na dva zasebna preduzeća, i to:

-    Javno komunalno preduzeće ''Komrad'' i
-    Javno preduzeće ''Vodovod i kanalizacija'',
te je izvršeno brisanje iz sudskog registra JKP ''Komrad'' Bihać.

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću od 06.12.2005.godine u sudski registar je upisana promjena oblika, naziva i dopuna djelatnosti, te Preduzeće nastavlja poslovanje pod nazivom Javno komunalno preduzeće ''Komrad'' d.o.o. Bihać.

JKP "Komrad" d..o.o Bihać je registrovano u skladu sa propisima kod Kantonalnog suda u Bihaću sa izmjenama upisa kod Općinskog suda u Bihaću.

JPK "Komrad" d.o.o. se sastoji od dva sektora i jednog odjeljenja:
1. Sektor za zajedničke poslove
2. Sektor za operativno tehničke poslove
3. Odjeljenje za internu reviziju

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE se sastoji od:
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
 • Računovodstveno finansijska služba
 • Obračunsko naplatna služba
 • Služba ostalih zajedničkih poslova
 • Samostalni referent nabave
 • Centralno skladište

SEKTOR ZA OPERATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE se sastoji od:
 • Služba tehničke pripreme i razvoja
 • Poslovne jedinica prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
 • Poslovna jedinica javna higjena i zelenilo
 • Poslovna jedinica parkirališta i pauk
 • Poslovna jedinica pogrebne djelatnosti
 • Poslovna jedinica reciklaže i ostale registrovane djelatnosti
 • Poslovna jedinica tržnice i pijace

Misija i vizija društva:
 • zadovoljstvo potrošača kroz kontinuirano pružanje komunalnih usluga visokog kvaliteta po prihvatljivim cijenama,
 • zadovoljstvo zaposlenika pružanjem sigurne radne sredine te mogućnošću razvoja i napredovanja,
 • korist za preduzeće kroz ostvarivanje dobiti u cilju reinvestiranja u rast i razvoj preduzeća,
 • doprinos održivom razvoju kroz savjestan i odgovoran odnos prema životnoj sredini,
 • korist za lokalnu zajednicu kroz poštovanje poslovne etike i društvenih vrijednosti na svim područjima poslovanja.

Adresa:

Ulica: Trg Maršala Tita 10

Grad: Bihać

Kanton: Unsko-sanski

Država: BiH   

Kontakt:

Telefon: +387 37 223 220

Fax: +387 37 223 221

Web: www.komrad-bihac.ba

E-Mail: komrad@komrad-bihac.ba

 

Brajlović doo Mesna industrija
Komrad d.o.o Bihać Javno komunalno preduzeće
Damir Design Grafičke komunikacije i izdavaštvo
Demirel Rujanac
Rukometaš
{pre_news|char_limit=180}
Magic Sone
Muzičar
{pre_news|char_limit=180}
Abdulah Šehić
Muzičar
{pre_news|char_limit=180}